جغرافیا

جغرافیا مطالعه روابط بین جوامع متشکل انسانی ومحیط زندگی آنهاست (انجمن بین المللی جغرافیا) چهره های جغرافیایی سیاره ی زمین ازدوعامل طبیعی و انسانی تشکیل شده است وهرمحیط جغرافیایی هم چنانچه دارای آثار انسانی است از تاثیرات محیط طبیعی نیزبهره مند وظیفه ی اصلی ونقش مهم تعالیم جغرافیایی مطالعه و کشف رابطه ی علت و معلول بین اوضاع وجوامع انسانی است هدف ازآموزش جغرافیا نمایاندن علل ظهور اشکال مختلف حیات درسیاره ی زمین وآشنایی با هماهنگی یا ناهماهنگی جوامع انسانی دررابطه با محیط طبیعی است . پیدایش وظهوراشکال متنوع درحیات انسانی ،گیاهی وحیوانی نتیجه ی تاثیر مستقیم عوامل طبیعی نظیر: آب و هوا،پستی و بلندی،نوع خاک،آبهای ساکن و روان است درمطالعات جغرافیایی کلیه ی این عوامل یکجا توام و باهم در تکوین و گسترش پدیده های حیات درسیاره ی زمین موثرمی افتدویک نظم طبیعی ،نظام انسانی و اقتصادی ویژه یی منطبق محیط طبیعی بوجود نمی آورد . . هاوری معتعقداست که جغرافیا به توصیف و تحلیل تفا وت ناحیه ای سطح زمین می پردازد لذا شامل دوقسمت می باشد قسمت اول آن با کلمه چگونه سروکار دارد که می بایستی درمورد پدیده به مطالعه بپردازیم . قسمت دوم شامل کلمه ی چه می باشد مفهوم آ ن این است که درمورد چه مسئله ای می پردازیم . درواقع مسئله قلمرو های از اشیا وعملکردها را شناسایی می کند هاروی معتقداست که برای ایجاد یک تبیین بایستی سه موضوع را مورد توجه قرار داد اول : مهمترین بررسی نسبت به ساختن یک تبیین شامل بررسی قیاسی پیش بینی کننده باشد بنابراین هدف آنست که ازاین طریق به ایجاد بیانیه ها یا قوانین نائل شویم به طور تجربی نشا ن دهیم که این قوانین بر رفتار انواع گوناگون وقا یع احاطه دارد. مورد دوم : که درایجاد یاساختن یک تبیین بایستی مورد توجه قرارگیرد شامل دیدگاه رابطه ای است که دراین دیدگاه تبیین به موضوعی مورد توجه است مورد سوم : دربنا نمودن تبیین ساختن مدل است بنابراین تبیین توصیف چیزی راکه مشاهده نمی شود در برمی گیرد . جغرافیا پراکندگی افتراق وبا ساخت مکانی –فضایی پدیده ها رادر ارتباط با ساختاراجتماعی – اقتصادی تبیین می کند (حسین شکویی ). جغرافیا عبارت است از روابط متقابل انسان تکتنیک ، مدیریت ومحیط (محمدحسین پا پلی یزدی ). جغرافیا به منزله ی علم همبستگی بین علوم طبیعی وپژوهشهای انسانی است (فردریک راتزل ).

/ 10 نظر / 9 بازدید
علی فولادی گل

خیلی خیلی عالی بود

محسن بیاد

خیلی خوب بود

محسن بیاد

خیلی خوب بود

مجتبی سلیمانی دامنه

عالی بود

ابو بکر انباری گوری

با عرض سلام و خسته نباشی ازنوشتن مطا لب شما ممنونم .

شادمان درویشی

وبلاگ زیبا و قشنگی هست موفق باشید

محمدرضا پیش بین

خیلی عالی

عبدالغنی زارعی

ممنون از تعریفی که برای جغرافیا ارائه دادید.

عبدالحمید

وبلاکتون عالی بود

شاه تقی

استاد بسیار عالی بود.