باد در سیستان

ایستگاه زابل بادخیزترین ایستگاه ایران است.(کاویانی، 1374،63)

جهتبررسیاینپدیدهازاطلاعاتموجوددرایستگاهزابلاستفادهگردیدومشاهدهشدکه جهتبادغالبدرطیسالازدامنهنسبتامتنوعیبرخورداراستکهاینامربهدلیلرفتار سیستمهایفشارتاثیرگذاربراینمنطقه  ازاهمیتخاصیبرخورداراست . متوسطسرعتسالانهبادغالببرایایستگاهمذکوربه3/9 گرهدرساعتمیرسدکهدرطیاوقاتسالمتفاوتبودهواز5/11گرهآذر ودی تا8/18 گره درساعت درتیربرآوردشدهاست . علاوهبراینحداکثر سرعتبادغالبدراینپهنهدقیقامقارنباوزشبادهای120روزهسیستاناستکهفعالیت آنهادریکدوره120روزه)اوایلخردادتااواخرشهریور( بهچشممیخورد .

بادهای 120 روزه سیستان معروف ترین بادهای محلی ایران می باشد که از اواسط ماه می (اوایل خردادماه)تا اواسط ماه سپتامبر (اواخر شهریورماه)با جهت شمال غربی تا شمال شرقی در منطقه ای وسیعی از استان های سیستان وبلوچستان ،خراسان جنوبی وخراسان رضوی می وزد(گندمکار وکیارسی، 1385 ،53)

بادمذکورازنوع محلیاستکهباتشکیلفراباریمحلیدررویدریایخزروارتفاعاتافغانستانوفروباری بررویپاکستانو

/ 16 نظر / 71 بازدید
نمایش نظرات قبلی
الناز روستایی

سلام مطالبتون خیلی مفید بود

عاطفه عباسی

مطالبتون خیلی خوب علل باد رو تشریح کردند.

نرگس گرجی

مطالبتون خیلی خوبه

نرجس سراوانی

مطالبتون بی نظیر بود.

معصومه اشیر

خیلی خوب بود.

صفیه راشکی

بد نبود.

معصومه کمان باز

خیلی خوب بود.

طیبه قادر شفق

علل باد در سیستان رو خوب تشریح کردین

صدیقه شفیعی

خوب بود نظری ندارم

مصیب محمدی گنجه

باتشکر مطالب خیلی خوب بود