یعقوب لیث سیستانی و فرمانده الگوی همراهان

دربارۀ یعقوب لیث صفاری حکایت نموده اند که:

یکی از کسانی که نامه ای از سلطان برای او آورده بود، گفت: ای امیر. تو با وجود این ریاست و مقام در خیمه ات جز سلاحت و نمدی که بر آن نشسته ای چیزی نیست. یعقوب گفت: اعمال و رفتار سالار قوم سرمشق یاران اوست، اگر آن اثاث که تو می گویی داشته باشم، چهار پایان سنگین بار شوند و مردم اردو نیز از من تقلید کنند، و ما هر روز بیابانها و و صحراها و دره ها و دشت ها در می نوردیم و باید سبکبار باشیم.

در اردوی او استر کمتر بکار می رفت، پنج هزار شتر بختی در اردو بود و چند برابر آن خران سپید چون استر تنومند که خران معروف صفاری بود و بجای اشتران باربر آنها می نهاند، علت آن بود که وقتی فرود می آمد، شتران و خران را برای چرا رها می کردند و استر چرا کردن نمی توانست.

به نقل از: کتاب  تاریخ نهضتهای ملی ایران- ص 6.

/ 3 نظر / 7 بازدید
زهرا سیدی

خیلی عالی بود اطلاعات تازه ای در مورد تاریخ سیستان فهمیدم